Rågsved

Integritet och behandling av personuppgifter

När du har kontakt med oss på Tandvård i Centrum behöver vi ofta hantera personuppgifter om dig. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

På den här sidan finns information om vad en personuppgift är, i vilka sammanhang Tandvård i Centrum behöver hantera personuppgifter om dig, hur vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa, personliga värderingar och åsikter.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift är i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut.

Lagar och regler som styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och etikprövningslagen. Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål, som måste vila på så kallade rättsliga grunder. Som allmän utgångspunkt krävs ett samtycke från den enskilde för att man ska få behandla personuppgifter. Det finns dock flera undantag. Personuppgifter får behandlas av Tandvård i Centrum utan samtycke om det finns någon annan rättslig grund. Tandvård i Centrum har uppdrag som styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och politiska beslut. För att kunna utföra dessa uppdrag måste vi i många fall behandla personuppgifter. Den rättsliga grunden är då att ”fullgöra en uppgift av allmänt intresse”.

Det finns flera situationer då vi behandlar personuppgifter och de vanligaste situationerna är:

  • Journalföring inom hälso- och sjukvården
  • Statistik inom hälso- och sjukvården
  • När du bokar, ändrar eller avbokar tid på hemsidan
  • Verksamhetsuppföljning och forskning inom vården
  • Handläggning av ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt
  • Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar
  • Arkivering och utlämnande av allmänna handlingar
  • Diarieföring och hantering av handlingar som skickas in till Försäkringskassan
  • Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag

Vem ansvarar för hanteringen?

Tandvård i Centrum är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i vår verksamhet. Hos oss finns dataskyddsombud som kontrollerar så att reglerna i dataskyddsförordningen och andra regler på området följs.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Tandvård i Centrum har rutiner och system som säkerställer att personuppgifter hanteras och skyddas på ett säkert sätt. Inom vården finns det också särskilda bestämmelser om skydd av patientuppgifter. Mer information om vad som gäller för dig som patient finns på 1177.se.

Kan dina personuppgifter lämnas ut till andra?

Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rättighet som innebär en rättighet att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan alltså begäras och lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi är ibland även skyldiga att lämna ut personuppgifter om dig till andra. Exempelvis lämnas uppgifter från vården till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg. Ibland kan vi även vara skyldiga att lämna uppgifter till exempelvis polisen eller socialtjänsten.

SKaPa – nationellt kvalitetsregister inom tandvård

Vi lämnar även ut personuppgifter till SKaPa, ett nationellt kvalitetsregister för karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning). Ett urval av uppgifterna i din patientjournal överförs automatiskt till SKaPa, med syftet att bidra till ökad kunskap och bättre behandlingar inom tandvården. Dina uppgifter är enligt lag sekretesskyddade och du kan när som helst begära att de tas bort från registret.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort.

När det gäller offentliga myndigheter finns ett undantag då myndigheter är skyldiga att spara allmänna handlingar som har ett arkivvärde, även efter att handlingarna inte längre behövs i den löpande verksamheten.

Tandvård i Centrum bevarar och gallrar allmänna handlingar bland annat enligt bestämmelser som landstingets arkivmyndighet har fastställt.

Vilka rättigheter har du?

Du som har personuppgifter registrerade hos Tandvård i Centrum har rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade.

Rättigheterna beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på.

Hur gör du om du inte är nöjd?

Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till den Tandvård i Centrum klinik där du är patient.

Som patient kan du också kontakta Patientnämnden.

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Tandvård i Centrum har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Mer information och kontakt

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, eller vill kontakta Tandvård i Centrums dataskyddsombud är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: +46 8 87 57 67

E-post: info@ticragsved.se